Passend onderwijs

Op OBS “ De Blokstoeke”  zien wij Passend Onderwijs als een kans.
Een kans omdat ieder kind een fundamenteel recht heeft op onderwijs en in staat moet worden gesteld een acceptabel niveau van leren te bereiken en op peil te houden. Dit betekent dat ook kinderen met speciale onderwijsbehoeften toegang moeten hebben tot reguliere scholen welke hen opnemen in een kindgericht pedagogisch klimaat en dat in staat is aan hun behoeften tegemoet te komen. Van: ‘Wat heeft dit kind?’ naar ‘Wat heeft dit kind nodig?’
Als openbare school bestrijden wij discriminerende opvattingen en willen wij mede bouwen aan het creëren van een open gemeenschap, een inclusieve maatschappij en het bereiken van onderwijs voor iedereen.

Wat is Passend Onderwijs?
Passend onderwijs is maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Geen kind tussen wal en schip dus! Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen. Kinderen gaan als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Voor meer informatie klik op www.passendonderwijs.nl
 
Onderwijs op maat
Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt zodat leerlingen kunnen uitstromen op verwacht uitstroom niveau op basis van het leerlingvolgsysteem.