Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

Openbaar Onderwijs

Echt bijzonder!

U ontmoet dagelijks verschillende mensen. Mensen met soms dezelfde en soms met andere gewoonten. Of met een andere culturele achtergrond. Met eigen waarden en normen. Mensen die een (ander) geloof hebben. U behandelt hen met respect. En u verwacht dat ook van hen. U werkt samen. U zit op dezelfde club. U komt elkaar tegen in de winkel. Kortom, u leeft samen. Dat is toch vanzelfsprekend, al die overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen. En doet daar iets mee. Door samen met de leerlingen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen. Over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander. Als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving. Waarin zij zich zelf moeten kunnen redden. Met en tussen andere mensen. Net als u.

Een openbare school leidt op tot begrip, tot respect.

Een openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Het is een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongsaf aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Een openbare school schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Het heeft daarbij geen voorkeur voor één bepaalde richting. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Niet a-p-a-r-t, maar samen. Het uitgangspunt voor alle openbare scholen is gelijk. De manier waarop les wordt gegeven en de wijze waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan, verschilt per school. De ene school legt de nadruk meer op het leren. De andere school meer op het samenwerken tussen kinderen. Soms kiezen openbare scholen voor een bepaalde manier van lesgeven. Zij passen principes toe van Jenaplan-, Montessori-, Dalton- of Freinet-onderwijs. Vaak voegen scholen de verschillende manieren samen. Zo geeft elke school op eigen wijze gestalte aan de inhoud en de vorm van het onderwijs.

De openbare school leidt op tot begrip, tot respect voor de mening van anderen. Tot verdraagzaamheid. In de openbare school heeft elk kind en elke ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe.

Deel deze pagina: