Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

Passend onderwijs, een kans!

Op OBS “ De Blokstoeke”  zien wij de wet Passend Onderwijs als een kans.

Een kans omdat ieder kind een fundamenteel recht heeft op onderwijs en in staat moet worden gesteld een acceptabel niveau van leren te bereiken en op peil te houden. Dit betekent dat ook kinderen met speciale onderwijsbehoeften toegang moeten hebben tot reguliere scholen welke hen opnemen in een kindgericht pedagogisch klimaat en dat in staat is aan hun behoeften tegemoet te komen. Van: 'Wat heeft dit kind?' naar 'Wat heeft dit kind nodig?' 
Als openbare school bestrijden wij discriminerende opvattingen en willen wij mede bouwen aan het creëren van een open gemeenschap, een inclusieve maatschappij en het bereiken van onderwijs voor iedereen. 

Wat is Passend Onderwijs?
Passend onderwijs is maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Geen kind tussen wal en schip dus! Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen. Kinderen gaan als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Voor meer informatie klik op https://www.passendonderwijs.nl/

  

Zorgplicht scholen 
Scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben sinds 1 augustus 2012 een zorgplicht. Dit betekent dat de school verplicht is uw kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs aan te bieden. Scholen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden. De rugzak is afgeschaft, maar daar staat tegenover dat een deel van het budget voor zorgleerlingen rechtstreeks naar de schoolbesturen gaat. Hierdoor kunnen de samenwerkingsverbanden meer maatwerk bieden aan leerlingen.

Door de regio-indeling is het mogelijk dat uw kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs krijgt. Dat kan op de school van inschrijving zijn, op een andere school als daar de begeleiding van het kind beter georganiseerd kan worden, of op een school voor speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft dus bestaan.

Niet elke reguliere school hoeft alle kinderen op te vangen. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspraken maken wie welke kinderen het beste onderwijs kan geven. Daarvoor gaan reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. Het geld kan efficiënter en effectiever 'in de speciale of gewone klas' worden ingezet omdat het budget voor passend onderwijs voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende scholen gaat.

 

Schoolondersteuningsprofiel  OBS “ De Blokstoeke”

Dit profiel geeft o.a. weer wat de diversiteit van onze huidige leerlingenpopulatie is, de mate van professionalisering van het team en de huidige geboden basisondersteuning.

De basisondersteuning is bepaald door het Samenwerkingsverband Twente Noord.  Hierbij gaat het om het ontwikkelen van arrangementen en het zorgdragen voor voldoende expertise/ specialisten ter ondersteuning van de scholen. Voor meer informatie klik op  http://swv-twentenoord.nl/

Deel deze pagina: