Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

Groep 7&8 richting Voortgezet Onderwijs

POVO
In de Twente hebben de scholen voor primair (basisscholen, PO) en voortgezet onderwijs (VO), op basis van artikel 42 van de wet Primair Onderwijs, gezamenlijke afspraken gemaakt m.b.t. het schooladvies,  inschrijving en aanmelding op het voortgezet onderwijs (VO). Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld in de POVO brochure.

Het voorlopig advies
Dit wordt vanaf schooljaar 2014-2015 eind groep 7, na afname van de Citotoetsen Rekenen/ Wiskunde, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen en Spelling, vastgesteld. Dit voorlopig advies wordt tijdens een leerlingbespreking bepaald door de leerkracht(en) groep 7, intern begeleider en directeur van OBS “ De Blokstoeke”  Bij het vaststellen van dit advies wordt niet alleen gekeken naar de volledige leerontwikkeling (gehele basisschool periode) van uw zoon of dochter, maar ook naar zaken als motivatie, betrokkenheid en werkhouding. Het voorlopig advies wordt in een gesprek met u èn uw kind, door de leerkracht(en) groep 7 gegeven en toegelicht. Het betreft een belangrijke stap in de nabije toekomst van uw kind, eigenaarschap van kinderen is essentieel.

Via onderstaande link kunt u aanvullende informatie m.b.t. het Cito Leerlingvolgsysteem vinden.

Cito Leerlingvolgsysteem, ouderinformatie

 

Groep 8

In groep 8 rondt uw zoon of dochter een belangrijke fase in zijn/ haar leven af, de basisschool. Tijdens dit laatste schooljaar staan er naast de gebruikelijke lessen en toetsen, allerlei activiteiten gepland die deze overstap naar het VO voorbereiden. Het schoolkamp is voor veel kinderen de eerste keer dat zij zonder ouders weggaan, een stap richting zelfstandigheid. De eindmusical of eindafsluiting  en afscheid van alle leerlingen en leerkrachten, is uiteindelijk de afronding van de basisschool periode.

Het schooladvies

Uiteraard spelen ook andere, meer formele zaken, een belangrijke rol. De laatste Citotoetsen, de centrale eindtoets van april en de verdere ontwikkeling van de motivatie, betrokkenheid en werkhouding van uw kind, bepalen uiteindelijk waar uw kind zijn eerste stappen in het VO kan gaan zetten. Dit schooladvies wordt tijdens een leerlingbespreking bepaald door de leerkracht(en) groep 8, intern begeleider en directeur van OBS “ De Blokstoeke” .  Wij streven ernaar een gedegen schooladvies uit te brengen. Jaarlijks monitoren wij aan de hand van een terugkoppeling van het VO of onze oud-leerlingen zich conform ons schooladvies ontwikkelen . Het schooladvies wordt door de leerkracht(en) groep 8 in een gesprek met u èn uw kind, gegeven en toegelicht. Het betreft een belangrijke, volgende stap in de nabije toekomst van uw kind, geen eindstation. Eigenaarschap van kinderen is uiteraard ook in deze fase essentieel. Naast een gedegen schooladvies, vinden wij het belangrijk dat, mocht het advies niet conform de verwachtingen zijn, uw kind goed ondersteund wordt. In de periode na het schooladvies zullen de leerkrachten daarom regelmatig de tijd nemen om vragen te beantwoorden en toe te lichten. Niet de teleurstelling zelf, maar de wijze waarop kinderen met teleurstellingen om leren gaan, leidt tot ontwikkeling.

 

Aanmelding/ inschrijving

Aanvullende informatie m.b.t. aanmelding, inschrijving, klachtenprocedure, kunt u vinden op de website van de door u gekozen school voor voortgezet onderwijs. Heeft uw kind de centrale eindtoets (zie onder) beter gemaakt dan verwacht? Dan moet elke basisschool het schooladvies heroverwegen. Wij kunnen dan besluiten om het schooladvies aan te passen. Dit gebeurt in nauw overleg met u en uw kind. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort. 

Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het schooladvies niet aan. Onderstaande link geeft  meer informatie:

Onderwijsinspectie, veelgestelde vragen

 

Centrale Eindtoets

De Centrale Eindtoets toetst wat er in acht jaar is geleerd. Er hoeft dus niet speciaal voor geleerd te worden. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen. Daarnaast heeft OBS “ De Blokstoeke” gekozen voor het aanvullende onderdeel wereldoriëntatie

Er zullen ook vragen gesteld worden waarbij een tabel gelezen moet worden of iets opgezocht moet worden, studievaardigheden. Studievaardigheden zijn belangrijk voor op het voortgezet onderwijs.

Aanvullende informatie m.b.t. de Centrale Eindtoets: Centrale Eindtoets

 Op basis van de scores op de centrale eindtoets heeft het College van Toetsen en Examens (ministerie van OC&W) per schooltype het interval gegeven dat het uitgangspunt is voor de interpretatie van de standaardscore in het leerling-rapport centrale eindtoets. Mocht het voor 1 maart gegeven schooladvies niet onderbouwd worden door de score op de eindtoets, moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool kan besluiten om het schooladvies aan te passen. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort.

Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het schooladvies niet aan.

 

Interval schaalscore 

Schooltype

501 - 523 

Basisberoepsgerichte leerweg

524 - 528 

Kaderberoepsgerichte leerweg

529 - 536 

Gemengde / theoretische leerweg

537 - 544 

Havo

545 - 550 

Vwo

Deel deze pagina: